شركت مالي  

شركت مالی


در دوره آشوب بانك های سرمایه گذاری، بانك آمریكا در 1 ژانویه 2009، شركت مریل لینچ را خریداری كرد. مریل لینچ بزرگتری بانك سرمایه گذاری بعد از Bear Stearnsاست كه برادران لهمن بخاطر ورشكستگی بانك آنرا خریداری كرد و مورگان استنلی آن را به شركت های سرمایه گذاری تبدیل كرد. كسب سود مریل لینچ در حدود 21 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. مریل لینچ سود سهامداران را دریافت كرد. سهم مریل لینچ در بانك آمریكا به اندازه 8595 ارزش داشت. 1 مبانی خری

ادامه مطلب  

شركت مالي  

شركت مالی


در دوره آشوب بانك های سرمایه گذاری، بانك آمریكا در 1 ژانویه 2009، شركت مریل لینچ را خریداری كرد. مریل لینچ بزرگتری بانك سرمایه گذاری بعد از Bear Stearnsاست كه برادران لهمن بخاطر ورشكستگی بانك آنرا خریداری كرد و مورگان استنلی آن را به شركت های سرمایه گذاری تبدیل كرد. كسب سود مریل لینچ در حدود 21 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. مریل لینچ سود سهامداران را دریافت كرد. سهم مریل لینچ در بانك آمریكا به اندازه 8595 ارزش داشت. 1 مبانی خری

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1